Follow

Submissions from 2017

PDF

Effects of Nonaerated Circulation Water Velocity on Nutrient Release from Aquaculture Pond Sediments, Xiangju Cheng, Dantong Zhu, XiXi Wang, Deguang Yu, and Jun Xie

Submissions from 2016

PDF

Estimated Grass Grazing Removal Rate in a Semiarid Eurasian Steppe Watershed as Influenced by Climate, Xixi Wang, Shohreh Pedram, Tingxi Liu, Ruizhong Gao, Fengling Li, and Yanyun Luo

Submissions from 2015

PDF

Spatio-Temporal Patterns of Water Table and Vegetation Status of a Deserted Area, Limin Duan, Tingxi Liu, Xixi Wang, and Yanyun Luo

PDF

Evaluation of a Modified Monod Model for Predicting Algal Dynamics in Lake Tai, Jian Huang, Qiujin Xu, Xixi Wang, Beidou Xi, Keli Jia, Shouliang Huo, Hongliang Liu, Changyou Li, and Bingbing Xu

PDF

Vapor Flow Resistance of Dry Soil Layer to Soil Water Evaporation in Arid Environment: An Overview, Xixi Wang

Submissions from 2014

PDF

Sensor Selection and Integration to Improve Video Segmentation in Complex Environments, Adam R. Reckley, Wei-Wem Hsu, Chung-Hao Chen, Gangfeng Ma, and E-Wen Huang